Sesizare

 Atentie!. Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, conform Ordonanţei nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

Prin PETIŢIE se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea, formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice.

E-mail:sesizare@itmsuceava.ro

În atenţia persoanelor care intenţionează să depună cereri, sesizări, reclamaţii în legătură cu concediile medicale şi cu plata indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate:
Conform dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 158 din 17 noiembrie 2005 actualizată privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate controlul modului de acordare a concediilor medicale şi de eliberare a certificatelor de concediu medical, inclusiv sancţionarea contravenţiilor privind refuzul nejustificat de plată a indemnizaţiilor sau calculul şi plata eronată a indemnizaţiilor se realizează de către echipe formate din personal din cadrul serviciilor specializate din structura CNAS, respectiv a caselor de asigurări de sănătate.
În consecinţă persoanele interesate vor adresa plângerile în legătură cu aceste probleme Caselor Judeţene de Asigurări de Sănătate.

(Conform OUG 41/2016 ITM SUCEAVA accepta copia de buletin in format electronic asigurând conditiile prevazute de reglementările in vigoare - Prin alegerea modalitatii de transmitere electronica a copiei dupa cartea de identitate, solicitantul serviciului public isi asuma riscurile legate de comunicarea electronica, respectiv de modificarea, pierderea, distrugerea, intarzierea in primirea datelor si alte evenimente similare, care tin de circulatia datelor prin internet. ITM Suceava nu raspunde cu privire la riscul informatic privind datele aflate in afara controlului sau operational.

Puteti face o sesizare la care veti primi un numar de inregistrare direct din formularul online :

Sesizare!!!


Vizualizari: